REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “2+1!” - Natur House

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “2+1!”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “2+1!”

1. Organizatorul campaniei

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “ 2+1!” (denumită în continuare „Promoția”) este S.C. NATURDIRO S.R.L., in calitate de FRANCIZOR – persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în Sibiu, str. Distribuției, nr. 2, cu aceeaşi adresă de corespondenţă, număr de ordine la Registrul Comerţului J32/942/2009, cod unic de înregistrare: 26243402, atribut fiscal RO, denumităîncontinuare“NATURDIRO”sau“Organizatorul”alaturidetotiFRANCIZATII Natur House din Romania. Desfasurarea campaniei va avea loc in toate centrele NATUR HOUSE din Romania.

1.2. Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toți Participanții și disponibil în centrele Naturhouse de pe teritoriul României și pe pagina de facebook Naturhouse Romania, Instagram, google Ads, Newslleter, aplicatia de programari OnTimeAgenda.

2. Scopul

2.1. Prezenta Promoție se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale privind loteriile publicitare cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și are ca scop promovarea și cresterea volumului de vânzari ale produselor comercializate de Organizator.

3. Durata Promoției și aria de desfasurare

3.1. Promoția va avea loc în perioada 24 Februarie -16 Aprilie 2020 (denumită în continuare „Durata”), în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată și să se desfășoare pe toate motoarele de cautare mai sus mentionate. 3.2. Promoția este organizată conform perioada mai sus mentionata.

4. Dreptul la participare

4.1. Poate participa la Promoție orice persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul sau cu reședința în România, și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumiti în continuare „Participanții”).
4.2. Pentru a fi eligibili să participe la Promoție, participanții trebuie sa indeplineasca următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

– sa cumpere 2 batoane Slimbel Moment din gama de Slimbel Moments Lax, Satiete, Antiox.

5. Mecanismul campaniei promoționale

5.1. Fiecare client Naturhouse poate participa la oferta (denumit în continuare “imagine”) – anexat prezentului Regulament Oficial, Imagine care va fi prezentă pe pagina de facebook Naturhouse Romania si celelalte motoare de cautare începand cu data de 24 februarie 2020.
5.2. Produsele promotionale se ofera – in limita stocului disponibil.

5.3. În conformitate cu prevederile art. 41(2) din OG nr. 99/2000, PARTICIPANȚILOR NU LE ESTE IMPUSA ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTĂ CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, IAR PARTICIPAREA LA PROMOȚIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII.

5.4. O persoană are dreptul să participe la Promoție în mai multe zile cu condiția sa indeplineasca conditiile de la punctul 4.2.

6. Acordarea Produselor Promotionale

6.1. Organizatorul informeaza Participantul cu privire la campania promotionala in desfasurare si il informeaza ca are are dreptul de a participa sau nu.

6.2. Pe toată perioada Promoției, doritorii pot afla detalii despre Promoție în orice centru Naturhouse, la numărul de telefon 0369 448 925 și pe pagina de facebook Naturhouse Romania.

7. Produsele – Număr, Natura, Valoare

7.1. În cadrul Promoției Organizatorul va acorda produse promotionale: in limita stocului disponibil.
7.2. Participantul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul produsului promotional și nici nu poate solicita modificarea parametrilor produsului.

7.3. Produsul revine numai Participantului care respecta conditiile de la punctul 4.2.

8. Taxe și Impozite

8.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiul acordat în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu produsul promotional acordat revin în exclusivitate Participantului.

9. Date cu caracter personal

9.1. Prin participarea la promoție articipanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, numele, adresa și imaginea lor sa fie făcute publice și folosite în scopuri de marketing, fara alte obligații sau plăti, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

9.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile art. 13 din Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Promoției și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Promoție și sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către terți fără consimțământul prealabil al participanților în cauză,

9.3. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Promoție în conformitate cu dispozițiile Regulamentul european privind protectia datelor cu caracter personal nr 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform notificării generale nr. 30448 din 13.12.2013 înregistrată în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal.

9.4. Participanții au, conform Regulamentul european privind protectia datelor cu caracter personal nr 679/2016, următoarele drepturi: persoanele vizate beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile legale in vigoare (dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor; dreptul de restrictionare a prelucrarii sau de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere). Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Sibiu, judetul Sibiu, Distributiei, nr 2 sau la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal pe adresa de email: dpo@naturhouse.ro – pentru societatea Naturdiro SRL.

10. Regulamentul Oficial al Promoției

10.1. Regulamentul Oficial al Promoției este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, FIIND ACCESIBIL ÎN MOD GRATUIT ORICĂRUI SOLICITANT PE ÎNTREAGA DURATĂ A PROMOȚIEI pe pagina de facebook Naturhouse Romania sau poate fi solicitat în mod GRATUIT pentru consultare în toate centrele Naturhouse.

10.2. Prin participarea la Promoție, Participanții aderă în mod expres și necondiționat la prezentul Regulament Oficial și se obligă să respecte în totalitate termenii și condițiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanților și neacordarea potențialelor produse promotionale.

10.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoștința publicului pe pagina de Facebook Naturhouse Romania.

10.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act adițional la acesta și va fi autentificat de către notarul public care a autentificat prezentul Regulament Oficial. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoștința publicului.
10.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice pe pagina de Facebook Naturhouse Romania. 10.6. În cazul în care Organizatorul suspendă sau intrerupe Promoția, un anunț de suspendare, respectiv întrerupere va fi făcut public pe pagina de Facebook Naturhouse Romania.

10.7. Prin publicarea anunțului respectiv, Promoția va fi suspendată sau întreruptă de drept și nicio parte interesată nu va avea temei în a pretinde continuarea Promoției sau orice fel de despăgubiri. 10.8. În caz de forță majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Promoției, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Promoția operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptățească Participanții să solicite despăgubiri.

10.9. Regulamentul Oficial va fi autentificat la un notar public.

11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator și Participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești competente de la sediul Organizatorului.

Redactat și dactilografiat în două exemplare.

SC NATURDIRO SRL Administrator,

Claudiu Rotar

IMAGINEA DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ “ 2+1!”